ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Op deze pagina vind je alle juridische voorwaarden voor het gebruik van onze website. Aarzel niet om met bijkomende vragen of verduidelijkingen onze online klantendienst te contacteren​

 

1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van de Nordic Retail Agencies BVBA (met store-naam MOOSE in the CITY) met ondernemingsnummer 0833.229.604 en maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Ijzerenwaag 10-12 ( hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd ). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van MOOSE in the CITY wordt geplaatst via www.moose-in-the-city.com. 

De website van de BVBA Nordic Retail Agencies (MOOSE in the CITY)  werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen, dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen, zoniet wordt de bestelling niet aanvaard. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgdend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en geen handelaar te zijn of althans niet als handelaar te bestellen.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. 

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en factuur werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.

 


 

2. Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.moose-in-the-city.com.

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van de Wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010. Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen dienen zich desgevallend te bevragen bij  de klantendienst.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd cfr. overeenkomstig art. 9.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met de online klantendienst voor bijkomende inlichtingen via het contactformulier onder de rubriek ‘ contacteer ons', of via e-mail aan webshop@moose-in-the-city.com of op het telefoonnummer +32 (0)3 369 06 06. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

 


 

3. Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

De kosten voor verzending  worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien. De kosten van verzending zijn ook per land terug te vinden in onderstaande tabel:

Gratis levering in België voor alle orders boven 100€.

BE: 5 €, NL: 10€, LU: 10€, FR: 10€, DE: 10€, DK: 10€, GB: 25€, NO: 25€, SE: 25€, FI: 25€, IT: 20€, ES: 25€, PO: 25€, PL: 20€, SL: 20€, CZ: 20€, US: 50€, CDN: 65€: JPN: 65€

Pakket en groot pakket

Nationaal​

Een pakje mag tot max. 30 kg wegen. Pakjes die meer dan 30 kg wegen en/of een een oppervlakte hebben groter dan 3m, vallen onder de tarieven van een groot pakket​

Volgende formaten zijn toegelaten:

Het minimumformaat is 145 mm x 112 mm​. De langste zijde is maximaal 1,5 m. De totale oppervlakte van een pakje mag nooit meer dan 3 meter zijn (1 x lengte + 2 x breedte + 2 x hoogte = maximaal 3 m).

Een zending is automatisch een pakje als het minstens een van de volgende afmetingen overschrijdt: een breedte van 230 mm, een lengte van 350 mm, een hoogte van 30 mm of een gewicht van 2 kg.

 Internationaal

Een bpack World en een bpack World Express mogen tot 30 kg wegen.  Pakjes die meer dan 30 kg wegen en/of een een oppervlakte hebben groter dan 3m, vallen onder de tarieven van een groot pakket​

Volgende formaten zijn toegelaten:

Minimumafmetingen: 153 x 240 mm (afmetingen van het verzendborderel)​

Maximumafmetingen: (1 x lengte) + (2 x breedte) + (2 x hoogte) < 3 m, de grootste afmeting < 1,5 m, Rolformaat: lengte < 1,5 m en diameter < 400 mm

 

Indien wordt betaald per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 7 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt , zoniet  vervalt de bestelling.

Er kan ook worden betaald met Moose cadeaubonnen.  Indien via de webstore wordt betaald met één of meerdere cadeaubonnen waarvan het bedrag de te betalen prijs overschrijdt, is geen terugbetaling mogelijk. Bij betaling met een cadeaubon in de MOOSE in the CITY store kan  voor het verschilbedrag wel een nieuwe cadeaubon worden gegeven.

 


 

4. Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

 


 

5. Levering

Levering is voorlopig enkel mogelijk in volgende landen : België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Finland, Italië, Monaco, Polen, Portugal, , Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden, de Verenigde Staten, Canada en Japan.

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, door afhaling in een postpunt of postkantoor, door afhaling in een pakketautomaat van Bpack 24/7 of door ophaling in de MOOSE in the CITY store naar keuze. Levering in andere landen gebeurt ofwel op het door de klant opgegeven adres of in het gekozen Belgische postkantoor of postpunt. De gekozen leveringsmogelijkheid  beïnvloedt  de leveringstermijn.

Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres, kantoor/punt of BPACK 24/7 wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met bpost. Via het daarin vermelde trackingnummer kan de klant de verzending opvolgen via de e-tracker van bpost. De klant die kiest voor levering in de MOOSE in the City store, postkantoor of postpunt ontvangt een e-mail van zodra de zending is toegekomen in het gekozen afhaalpunt.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 dag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België, en minimaal 2 en maximaal 30 dagen in andere landen.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

 


 

6. Retour

Art. 46 Wet Marktpraktijken :

‘De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed’.

Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in de MOOSE in the CITY store. Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het retourformulier. De klant wordt  naar keuze terugbetaald of ontvangt een tegoedbon.

De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres :  NORDIC RETAIL AGENCIES BVBA, Ijzerenwaag 10-12, 2000 Antwerpen, België.

Terugzending is altijd op de kosten van de klant.  Ook voor terugzending vanuit het buitenland  draagt de klant zelf  de kosten. Een terugzending kan enkel gebeuren nadat de koper een retour-ID heeft aangevraagd en verkregen van de online klantendienst via mail..

In ieder geval wordt een retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt.

Aan een correcte retour zijn naast eventuele verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant betaling uitvoerde. Indien gewenst kan de klant ook opteren voor een tegoedbon. Hiermee kan een nieuwe bestelling worden geplaatst onder voorbehoud van wat is bepaald onder 3.

 


 

7. Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Nordic Retail Agencies BVBA, Ijzerenwaag 10-12, 2000 Antwerpen, België of via een bericht op de contactpagina van de webshop of een mail naar webshop@moose-in-the-city.com.

Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden aan de online klantendienst binnen de zeven dagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder 7. De kosten van verzending vanuit België ( mits een gepersonaliseerd label wordt opgemaakt zoals hoger omschreven onder 7 ) vallen ten laste van de verkoper. Voor verzending vanuit andere landen, staat de klant zelf in voor de kosten.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek  wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

 


 

8.  Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

 


 

9. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

 


 

10. Bescherming van de privacy

De gegevens die de klant ingeeft bij het plaatsen van bestellingen, worden beheerst door de algemene privacy-bepalingen van MOOSE in the CITY.  De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven  van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens.  MOOSE in the CITY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan MOOSE in the CITY werden doorgegeven​

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bv. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de online klantendienst van de verkoper. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

 


 

11. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.

Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

 


 

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Antwerpen en desgevallend het Hof van Beroep te Antwerpen bevoegd.